කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

loading the pvc flooring

පීවීසී බිම් පැටවීම

factory photo

කර්මාන්තශාලා ඡායාරූපය

production line

නිෂ්පාදන මාර්ගය

normal packing

සාමාන්‍ය ඇසුරුම්

on 126 Guangzhou Fair

126 ගුවැන්ෂු ප්‍රදර්ශනය